The Wonderful Sapa 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ The Wonderful Sapa 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท สายการบิน Air Asia ประเทศ เวียดนาม ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนาม ซาปา

ซาปา

  • เยือนจัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส
  • คารวะสุสานโฮจิมินห์ ชมทำเนียบประธานาธิบดี เยี่ยมชมบ้านพักลุงโฮ
  • ชมวัดเจดีย์เสาเดียว ศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก บนเสาต้นเดียวในสระบัว
  • ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้งดำและแปลงนาขั้นบันไดที่หมู่บ้าน CAT CAT
  • ชมหมู่บ้านตะวัน เที่ยวชมทิวทัศน์และสะพานข้ามแม่นํ้าที่ทำด้วยหวาย
  • ชม SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา
  • ชมวัดหงอกเซิน เป็นวัดโบราณ ที่ด้านในมีศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่
  • อิสระช้อปปิ้งของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง ที่ ตลาด LOVE MARKET, ถนน 36 สาย

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 08 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2561
15 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2561
22 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
07 กรกฎาคม – 09 กรกฎาคม 2561
14 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2561
17 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2561
24 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2561
25 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561
01 กันยายน – 03 กันยายน 2561
07 กันยายน – 09 กันยายน 2561
22 กันยายน – 24 กันยายน 2561
29 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561
05 ตุลาคม – 07 ตุลาคม 2561
02 พฤศจิกายน – 04 พฤศจิกายน 2561
10 พฤศจิกายน – 12 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561
01 ธันวาคม – 03 ธันวาคม 2561
09 ธันวาคม – 11 ธันวาคม 2561
15 ธันวาคม – 17 ธันวาคม 2561
29 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *