Taiwan Very Good 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ Taiwan Very Good 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,988 บาท สายการบิน Nok Scoot ประเทศ ไต้หวัน ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

  • ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
  • เยือนวัดพระถังซัมจั๋ง นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งจากชมพูทวีป
  • นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
  • อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต พร้อมชิมชานมไข่มุกขึ้นชื่อ
  • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่มีบันทึกประวัติท่านนายพล เจียง ไค เช็ค
  • ท่านช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง ที่คนไทยนิยมเรียกสยามสแควร์เมืองไทย
  • ชมหินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา ณ อุทยานเหย๋หลิ่ว
  • อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน
  • ชมสัญลักษณ์เมืองไทเป ตึกไทเป 101 ที่มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในไทเป
  • ช้อปปิ้งที่เอาท์เล็ทมอลล์ เป็นเอ้าท์เลทจากญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 01 เมษายน – 05 เมษายน 2561
04 เมษายน – 08 เมษายน 2561
05 เมษายน – 09 เมษายน 2561
08 เมษายน – 12 เมษายน 2561
09 เมษายน – 13 เมษายน 2561
11 เมษายน – 15 เมษายน 2561
15 เมษายน – 19 เมษายน 2561
18 เมษายน – 22 เมษายน 2561
22 เมษายน – 26 เมษายน 2561
25 เมษายน – 29 เมษายน 2561
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2561
02 พฤษภาคม – 06 พฤษภาคม 2561
06 พฤษภาคม – 10 พฤษภาคม 2561
09 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 2561
13 พฤษภาคม – 17 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2561
20 พฤษภาคม – 24 พฤษภาคม 2561
23 พฤษภาคม – 27 พฤษภาคม 2561
27 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2561
28 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2561
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2561
03 มิถุนายน – 07 มิถุนายน 2561
06 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2561
10 มิถุนายน – 14 มิถุนายน 2561
13 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน – 21 มิถุนายน 2561
20 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2561
24 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
01 กรกฎาคม – 05 กรกฎาคม 2561
04 กรกฎาคม – 08 กรกฎาคม 2561
08 กรกฎาคม – 12 กรกฎาคม 2561
11 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2561
15 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม 2561
18 กรกฎาคม – 22 กรกฎาคม 2561
22 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม 2561
25 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2561
26 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2561
01 สิงหาคม – 05 สิงหาคม 2561
05 สิงหาคม – 09 สิงหาคม 2561
08 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2561
09 สิงหาคม – 13 สิงหาคม 2561
12 สิงหาคม – 16 สิงหาคม 2561
15 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2561
19 สิงหาคม – 23 สิงหาคม 2561
22 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561
02 กันยายน – 06 กันยายน 2561
05 กันยายน – 09 กันยายน 2561
09 กันยายน – 13 กันยายน 2561
12 กันยายน – 16 กันยายน 2561
16 กันยายน – 20 กันยายน 2561
19 กันยายน – 23 กันยายน 2561
23 กันยายน – 27 กันยายน 2561
26 กันยายน – 30 กันยายน 2561
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561
03 ตุลาคม – 07 ตุลาคม 2561
07 ตุลาคม – 11 ตุลาคม 2561
10 ตุลาคม – 14 ตุลาคม 2561
14 ตุลาคม – 18 ตุลาคม 2561
17 ตุลาคม – 21 ตุลาคม 2561
21 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2561
22 ตุลาคม – 26 ตุลาคม 2561
24 ตุลาคม – 28 ตุลาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *