Taipei Sun Moon Lake 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ Taipei Sun Moon Lake 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท สายการบิน Thai Lion Air ประเทศ ไต้หวัน ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา แหล่งน้ำจืดใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน
  • สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ หรือวัดกวนอู วัดแห่งนี้เป็นวัดใหม่ที่ทางการญี่ปุ่นสร้างขึ้น
  • เดินช็อปปิ้งตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ถนนคนเดินของเมืองไถจง
  • ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานทางธรณีของประเทศไต้หวัน ลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเล
  • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์รำลึกถึงท่านเจียง ไค เช็ค อดีตประธานาธิบดีไต้หวัน
  • ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าสูงที่สุดในมหานครไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2547 – 2553
  • อิสระช้อป ชิม ชิล ซีเหมินติง คนไทยรู้จักกันในนามสยามสแควร์แห่งไทเป ย่านช้อปปิ้งวัยรุ่นไต้หวัน

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 01 พฤศจิกายน – 04 พฤศจิกายน 2561
08 พฤศจิกายน – 11 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน – 18 พฤศจิกายน 2561
06 ธันวาคม – 09 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม – 16 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2561
10 มกราคม – 13 มกราคม 2562
17 มกราคม – 20 มกราคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *