T Ded ไต้หวัน อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ T Ded ไต้หวัน อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท สายการบิน Thai Lion Air ประเทศ ไต้หวัน ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวัน

 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หนึ่งสถานที่เที่ยวโด่งดัง เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
 • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู ณ วัดเหวิ่นหวู่
 • เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
 • เก็บภาพประทับใจกับ ตึกไทเป101 ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน
 • ช้อปปิ้งย่านซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป
 • เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
 • ชมหินรูปพระเศียรราชินี ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
 • ชมวัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน มีอายุราวๆเกือบ 300 ปี
 • อิสระช้้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต สยามแสควร์ไต้หวัน แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่น

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 22 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม 2561
19 สิงหาคม – 23 สิงหาคม 2561
26 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2561
02 กันยายน – 06 กันยายน 2561
16 กันยายน – 20 กันยายน 2561
23 กันยายน – 27 กันยายน 2561
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2561
07 ตุลาคม – 11 ตุลาคม 2561
14 ตุลาคม – 18 ตุลาคม 2561
21 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2561
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *