OSAKA KYOTO SAKURA 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ OSAKA KYOTO SAKURA 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 27,900 บาท สายการบิน Air Asia X ประเทศ ญี่ปุ่น ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

188_27900_030460

  • ชมปราสาททอง สัญลักษณ์ของเมืองเกียวโต
  • ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ ที่ฟูชิมิอินาริ ซุ้มประตูแดง
  • เดินเลียบป่าไผ่ ที่อาราชิยาม่า
  • ช้อปปิ้งที่ถนนโดทงโบริ ย่านชินไชบาชิ
  • ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาทโอซาก้า
กำหนดการ 02 มีนาคม – 06 มีนาคม 2560
09 มีนาคม – 13 มีนาคม 2560
16 มีนาคม – 20 มีนาคม 2560
23 มีนาคม – 27 มีนาคม 2560 (ซากุระ)
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2560 (ซากุระ)
13 เมษายน – 17 เมษายน 2560 (สงกรานต์)
20 เมษายน – 24 เมษายน 2560
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *