แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม อมรปุระ มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล พระธาตุอินทร์แขวน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม อมรปุระ มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล พระธาตุอินทร์แขวน 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท สายการบิน Myanmar National Airlines ประเทศ พม่า ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
นำเที่ยวประเทศพม่า เยือนอารยธรรมเก่าแก่ และ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ชมพระธาตุมุเตา พระ
นอนชเวตาเลียง โบตาทาวน์ พระตาหวาน ตลาดตองอู เจดีย์ชเวชิกอง วัดกอบยางกี สะพานไม้อูเป็ง พระ
ราชวังมัณฑเลย์ วิหารชเวนันดอร์ และ ชมโชว์หุ่นกระบอกพุกาม

  • สักการะมหา 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ แห่งพม่า
  • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
  • สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง
  • สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์
  • สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง
  • ขอพรพระมหามัยมุณี

อาหารพิเศษ
1. เป็ดปักกิ่ง
2. สลัดกุ้งมังกร
3. กุ้งแม่น้ำเผา
4. อาหารพื้นเมืองพม่า
5. น้ำดื่มทุกวัน วันละ 2 ขวด

กำหนดการ 20 ตุลาคม – 25 ตุลาคม 2559
25 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2559
10 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 2559
01 ธันวาคม – 06 ธันวาคม 2559
08 ธันวาคม – 13 ธันวาคม 2559
29 ธันวาคม 2559 – 03 มกราคม 2560
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *