ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท สายการบิน Nok Airt ประเทศ พม่า ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
  • นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง หัวใจของชาวพม่า ณ เมืองย่างกุ้ง
  • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ครั้งหนึ่งของชาวพุทธ ต้องไปกราบนมัสการ
  • ไหว้พระธาตุมุเตา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของท่านบุเรงนอง ณ เมืองหงสาวดี
  • ขอพรเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
กำหนดการ 22 มีนาคม – 24 มีนาคม 2560
24 มีนาคม – 26 มีนาคม 2560
01 เมษายน – 03 เมษายน 2560
13 เมษายน – 15 เมษายน 2560
14 เมษายน – 16 เมษายน 2560
21 เมษายน – 23 เมษายน 2560
28 เมษายน – 30 เมษายน 2560
29 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2560
08 พฤษภาคม – 10 พฤษภาคม 2560
09 พฤษภาคม – 11 พฤษภาคม 2560
10 พฤษภาคม – 12 พฤษภาคม 2560
12 พฤษภาคม – 14 พฤษภาคม 2560
19 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม 2560
20 พฤษภาคม – 22 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2560
02 มิถุนายน – 04 มิถุนายน 2560
08 มิถุนายน – 10 มิถุนายน 2560
09 มิถุนายน – 11 มิถุนายน 2560
10 มิถุนายน – 12 มิถุนายน 2560
14 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2560
16 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2560
21 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2560
24 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2560
29 มิถุนายน – 01 กรกฏาคม 2560
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *