ทัวร์ 4 สังเวชนียสถาน พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ 4 สังเวชนียสถาน พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 29,992 บาท สายการบิน THAI Smile ประเทศ อินเดีย ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

    ทัวร์ 4 สังเวชนียสถาน

 • ทัวร์ 4 สังเวชนียสถาน สถานที่ประสูติ, ตรัสรู้ ปฐมเทศนา, ปรินิพพาน
 • นมัสการพระคันธกุฎี ชมวัดเชตวันวิหาร ที่ซึ่งพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา
 • ชมธรรมศาลาที่ใหญ่ที่สุด กุฏิพระอรหันต์และอารามพระภิกษุที่เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาล
 • ชมบ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี บริเวณพระราชวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล
 • ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน นมัสการสถานที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน
 • ชมปรินิพพานวิหาร สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ประดิษฐานพระพุทธรูปหินแกะสลักปางปรินิพพาน
 • ชมมกุฎพันธเจดีย์ นมัสการสถานที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพของสมเด็จพระบรมศาสดา
 • ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารเป็นครั้งสุดท้าย
 • ชมกุฏีของพระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ
 • กราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำ หรือหลวงพ่อน้ำมันศักดิ์สิทธิ น้ำมันจากองค์พระใช้นวดตามร่างกาย
 • นมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา สังเวชนียสถาน สถานที่ตรัสรู้
 • ล่องแม่น้ำคงคา ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ชมท่าเผาศพควันไฟไม่เคยดับ
 • ชมธัมเมกขสถูป สถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศน ชมมูลคันธกุฎิ, ธัมเมกขสถูป
กำหนดการ 12 พฤศจิกายน – 19 พฤศจิกายน 2560
19 พฤศจิกายน – 26 พฤศจิกายน 2560
downloadbt_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *