ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด

ทัวร์ ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด
ราคาเริ่มต้น 6,556 บาท สายการบิน Myanmar National Airlines ประเทศ พม่า ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

ทัวร์พม่า ไหว้พระ 9 วัด

ทัวร์พม่า

  • นมัสการพระลาภมุนี พระพุทธรปูหยกขาว พระรูปแกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ที่สุดของพม่า
  • ชมวัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี จำลองมาจากประเทศจีน สร้างขขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว
  • เยี่ยมชมเจดยีม์หาวชิยะ ที่มีองค์เจดีย์จำลองที่สำคัญต่างๆในประเทศพม่ารวบรวมไว้ในที่เดียว
  • นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี
  • นมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรนัตโบโบยี หรือเทพทันใจ และขอพรอะมาดอว์เมี๊ยะ หรือเทพกระซิบ
  • สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือพระนอนตาหวาน พระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า
  • เยือนวัดงาทัตจี ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะสลักจากหินอ่อนทรงเครื่องกษัตริย์ สวยงามแบบพม่า
  • ชมพระเจดีย์กาบาเอ เจดีย์ทรงกลมในย่างกุ้งมีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ
  • สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริงที่วัดบารมี ที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด
  • อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือตลาดสก๊อต ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 01 มิถุนายน – 02 มิถุนายน 2561
03 มิถุนายน – 04 มิถุนายน 2561
08 มิถุนายน – 09 มิถุนายน 2561
10 มิถุนายน – 11 มิถุนายน 2561
15 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2561
17 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2561
22 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2561
24 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2561
29 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *