ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท สายการบิน Air Asia ประเทศ กัมพูชา ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา

  • ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • สักการะศาลองค์เจ๊กองค์จอม มีความสามารถในเรื่องการรบ เป็นที่เกรงขามของศัตรู
  • ชมปราสาทบันทายศรี เป็นปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา
  • ชมปราสาทบายน เป็นโบราณสถานที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับที่สองที่ควรมาเที่ยว
  • ชมปราสาทตาพรหม ปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี
  • ชมปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุดที่ประดิษฐานไว้ในโลกมนุษย์
  • ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม ศูนย์หัตถกรรมการพัฒนาและปรับปรุงงานหัตถกรรมทอผ้า
  • ชมศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์สอนวิชาชีพทุกสาขา การทอผ้า การแกะสลักหิน แกะสลักไม้
  • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
  • อิสระช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเสียมเรียบตามอัธยาศัยที่ตลาดไนท์มาร์เก็ต

 

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่

โทรศัพท์: 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599

ID LINE:  tourmanassanant

กำหนดการ 06 กรกฎาคม – 08 กรกฎาคม 2561
13 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2561
21 กรกฎาคม – 23 กรกฎาคม 2561
27 กรกฎาคม – 29 กรกฎาคม 2561
03 สิงหาคม – 05 สิงหาคม 2561
10 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2561
11 สิงหาคมอ13 สิงหาคม 2561
24 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561
14 กันยายน – 16 กันยายน 2561
21 กันยายน – 23 กันยายน 2561
28 กันยายน – 30 กันยายน 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *