KOREAN AIR เส้นทาง กรุงเทพฯ – ปูซาน

021_6510bkk_busan59_re02

สายการบิน Korean Air
เส้นทาง กรุงเทพฯ – ปูซาน
ราคาไป-กลับเริ่มต้น 6,510 บาท (ราคายังไม่รวมภาษี)
สำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2560
เริ่มเดินทาง 23 กันยายน 2559

ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่
063-789-6199, 084-642-6155

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *