Georgia Tour

ซุปตาร์ อะไรนะ ห๊ะ จอร์เจีย ภาค 2 6 วัน 4 คืน

จอร์เจีย นั่งรถ 4WD สู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมป้อมนาริคาล่า ลิ้มรสชาติของไวน์ท้องถิ่น เดินช้อปปิ้งถนนคนเดินชาเดอนี่

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113