Join Tour Taiwan Tour

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป สละโสดตัวแม่ 5 วัน 3 คืน

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป สละโสดตัวแม่ 5 วัน 3 คืน

โปรแกรม ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป สละโสดตัวแม่ ประเทศ ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 11,878 บาท ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน สายการบิน Nok Scoot
 • ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หนึ่งสถานที่เที่ยวโด่งดัง เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว
 • นมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง
 • สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญา เทพกวนอู ณ วัดเหวิ่นหวู่
 • ถ่ายรูปเพลินๆที่ หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านที่ถูกวาดลวดลายด้วยสีสันสดๆหลากสีมากมาย
 • เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
 • นมัสการเทพเจ้าแห่งความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง วัดที่คนไทเปนิยมมาขอพรความรัก
 • ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่ เกือบ 300 ปี และมีชื่อเสียงของคนไต้หวัน
 • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค
 • ช้อปปิ้งย่านซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป
 • เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน
 • เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ชมโขดหินงอกเป็นรูปร่าง ลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว
 • ปล่อยโคมขงหมิง หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น หนึ่งสถานที่ที่อยู่ในเส้นทางรถไฟผิงซี
 • ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต สยามแสควร์ไต้หวัน แหล่งรวมแฟชั่นทันสมัยของวัยรุ่นไต้หวัน
วันที่เดินทาง
01 – 05 กันยายน 2562
02 – 06 กันยายน 2562
06 – 10 กันยายน 2562
07 – 11 กันยายน 2562
09 – 13 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
14 – 18 กันยายน 2562
16 – 20 กันยายน 2562
21 – 25 กันยายน 2562
23 – 27 กันยายน 2562
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2562
03 – 07 ตุลาคม 2562
09 – 13 ตุลาคม 2562
10 – 14 ตุลาคม 2562
17 – 21 ตุลาคม 2562
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562
01 – 05 พฤศจิกายน 2562
02 – 06 พฤศจิกายน 2562
03 – 07 พฤศจิกายน 2562
04 – 08 พฤศจิกายน 2562
05 – 09 พฤศจิกายน 2562
06 – 10 พฤศจิกายน 2562
07 – 11 พฤศจิกายน 2562
08 – 12 พฤศจิกายน 2562
09 – 13 พฤศจิกายน 2562
10 – 14 พฤศจิกายน 2562
11 – 15 พฤศจิกายน 2562
12 – 16 พฤศจิกายน 2562
13 – 17 พฤศจิกายน 2562
14 – 18 พฤศจิกายน 2562
15 – 19 พฤศจิกายน 2562
16 – 20 พฤศจิกายน 2562
17 – 21 พฤศจิกายน 2562
18 – 22 พฤศจิกายน 2562
19 – 23 พฤศจิกายน 2562
20 – 24 พฤศจิกายน 2562
21 – 25 พฤศจิกายน 2562
22 – 26 พฤศจิกายน 2562
23 – 27 พฤศจิกายน 2562
24 – 28 พฤศจิกายน 2562
25 – 29 พฤศจิกายน 2562
26 – 30 พฤศจิกายน 2562
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562
30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562
01 – 05 ธันวาคม 2562
02 – 06 ธันวาคม 2562
03 – 07 ธันวาคม 2562
04 – 08 ธันวาคม 2562
05 – 09 ธันวาคม 2562
06 – 10 ธันวาคม 2562
07 – 11 ธันวาคม 2562
08 – 12 ธันวาคม 2562
09 – 13 ธันวาคม 2562
10 – 14 ธันวาคม 2562
11 – 15 ธันวาคม 2562
12 – 16 ธันวาคม 2562
13 – 17 ธันวาคม 2562
14 – 18 ธันวาคม 2562
15 – 19 ธันวาคม 2562
16 – 20 ธันวาคม 2562
17 – 21 ธันวาคม 2562
18 – 22 ธันวาคม 2562
19 – 23 ธันวาคม 2562
20 – 24 ธันวาคม 2562
21 – 25 ธันวาคม 2562
22 – 26 ธันวาคม 2562
23 – 27 ธันวาคม 2562
24 – 28 ธันวาคม 2562
25 – 29 ธันวาคม 2562
26 – 30 ธันวาคม 2562
27 – 31 ธันวาคม 2562
28 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63
01 – 05 มกราคม 2563
02 – 06 มกราคม 2563
03 – 07 มกราคม 2563
04 – 08 มกราคม 2563
05 – 09 มกราคม 2563
06 – 10 มกราคม 2563
07 – 11 มกราคม 2563
08 – 12 มกราคม 2563
09 – 13 มกราคม 2563
10 – 14 มกราคม 2563
11 – 15 มกราคม 2563
12 – 16 มกราคม 2563
13 – 17 มกราคม 2563
14 – 18 มกราคม 2563
15 – 19 มกราคม 2563
16 – 20 มกราคม 2563
17 – 21 มกราคม 2563
18 – 22 มกราคม 2563
19 – 23 มกราคม 2563
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2563
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2563
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2563
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2563
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2563
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2563
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563
29 ก.พ. – 04 มี.ค. 2563
01 – 05 มีนาคม 2563
02 – 06 มีนาคม 2563
03 – 07 มีนาคม 2563
04 – 08 มีนาคม 2563
05 – 09 มีนาคม 2563
06 – 10 มีนาคม 2563
07 – 11 มีนาคม 2563
08 – 12 มีนาคม 2563
09 – 13 มีนาคม 2563
10 – 14 มีนาคม 2563
11 – 15 มีนาคม 2563
12 – 16 มีนาคม 2563
13 – 17 มีนาคม 2563
14 – 18 มีนาคม 2563
15 – 19 มีนาคม 2563
16 – 20 มีนาคม 2563
17 – 21 มีนาคม 2563
18 – 22 มีนาคม 2563
19 – 23 มีนาคม 2563
20 – 24 มีนาคม 2563
21 – 25 มีนาคม 2563
22 – 26 มีนาคม 2563
23 – 27 มีนาคม 2563
24 – 28 มีนาคม 2563

สแกน QR Code เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

📞 ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่
📞 083-898-1555, 062-892-6425, 02-641-6599
📱 ID LINE tourmanassanant
📱 หรือคลิ๊ก https://line.me/ti/p/7-INRTpGYO
📱 http://m.me/manassananttravel

Please follow and like us:
Facebook0
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113

LEAVE A RESPONSE

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

ช่องทางติดตาม มนัสนันท์ ทราเวล

Facebook50k
Twitter1k
Visit Us
YouTube24
Instagram113